AVG

Privacyverklaring

Huid-& Oedeemtherapie Jolien Bongers, gevestigd aan Bossestraat 6, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Huid-& Oedeemtherapie Jolien Bongers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Huid-& Oedeemtherapie Jolien Bongers verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid

- Burgerservicenummer (BSN)

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@huidtherapiebongers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Huid-& Oedeemtherapie Jolien Bongers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Huid-& Oedeemtherapie Jolien Bongers analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Huid-& Oedeemtherapie Jolien Bongers maakt geen gebruik van besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Huid-& Oedeemtherapie J. Bongers bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WGBO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren. 


Delen van persoonsgegevens met derden

Huid-& Oedeemtherapie J. Bongers verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wanneer nodig worden uw persoonsgegevens gebruikt om het behandelplan en voortgang met uw behandelend arts uit te wisselen. Bij het bestellen van een hulpmiddel worden uw persoonsgegevens verstrekt aan leveranciers in medische hulpmiddelen. Met deze leveranciers is een verwerkersovereenkomst ondertekend. Een datalek dient ten alle tijden gemeld te worden aan  Huid-& Oedeemtherapie J. Bongers.

In de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming is opgenomen dat persoonsgegevens niet buiten de EU gedeeld mogen worden. Huid-& Oedeemtherapie J. Bongers verklaart dat er geen persoonsgegevens buiten de EU gecommuniceerd worden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Huid-& Oedeemtherapie Jolien Bongers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huid-& Oedeemtherapie Jolien Bongers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij tot onze beschikking hebben in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@huidtherapiebongers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Huid-& Oedeemtherapie Jolien Bongers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huid-& Oedeemtherapie Jolien Bongers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@huidtherapiebongers.nl

Contactgegevens

Vestigingsadres: Bossestraat 6, 5374 HT, Schaijk
Inschrijvingsnummer handelsregister KVK 17272395

Telefoon: 0653595365

E-mailadres: info@huidtherapiebongers.nl